Skrautvål heimås grunneierlag (SHG) ble stifta i 1988 etter et  initiativ av grunneiere i Skrautvål. Laget disponerer om lag 42.000 da, og forvalter utnyttelsen av utmarksressursene som storvilt og småvilt på lagets område. Laget skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår annen areal disponering som veibygging, fritidsbebyggelse, friluftsliv, naturvernspørsmål og lignende.

Tilskudd veg 2020

Sist år for tilskudd veg var 2017, neste runde med tilskudd til veg er 2020

Søknad om tilskudd til vedlikehold av veg i Skrautvål heimås sendast til Erik Dajani, Kvednavegen 49, 2917 Skrautvål, e-post: erikdajani@gmail.com  innen 1. juni 2020. Søknaden skal inneholde et enkelt budsjett over de arbeidsoppgaver og utlegg som vedlikeholdet vil medføre. Det gis ikke tilskudd til ordinær gardsveg som ligg innanfor SHG sitt område. For de som mottar stønad skal oversikt over dokumenterte utgifter sendes til kasserer innen 15. nov. 2020.  Tilskudd vil bli tildelt på desember. Tilskudd gis pr. meter veg. Retningslinjer. Søknadskjema.

 

Tilskudd til almennyttige formål i Skrautvål

Årsmøtesak 6, 2020:

"Grunneigarar i Sæbufjordfeltet har gitt SHG tillatels til å administrere elgjakt i feltet der overskuddet frå elgjakta skal gå til allmenne formål i bygda.

Styret plar annonsere at det kan søkjast på desse midlane og foreta tildelinga:

Forslag til vedtak:

Styret får fullmakt av årsmøtet til å annonser og tildele midlane frå elgjakt i Sæbufjordfeltet i 2019 til allmenn nyttige formål i Skrautvål.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt"

Send inn søknad der de beskriv kva allmenn nyttige formål i Skrautvål de ynskjer tilskudd til og send til formann Erik Dajani, Kvednavegen 49, 2917 Skrautvål eller på e-post erikdajani@gmail.com. Søknadsfrist 1. juni.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Erik Dajani
908 95 298
erikdajani@gmail.com