Skrautvål heimås grunneierlag (SHG) ble stifta i 1988 etter et  initiativ av grunneiere i Skrautvål. Laget disponerer om lag 42.000 da, og forvalter utnyttelsen av utmarksressursene som storvilt og småvilt på lagets område. Laget skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår annen areal disponering som veibygging, fritidsbebyggelse, friluftsliv, naturvernspørsmål og lignende.

 

Søknadsskjema vegtilskudd 2023

Regler for tildeling av vegtilskudd

 

 

Kontaktinformasjon

Leder Roger Nymoen Lyseng

rogernymoenlyseng@gmail.com